ประวัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมมณี
ภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การศึกษา

 • คบ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • M.A. in Ed., Chico State College, California
 • Ph.D. (Curriculum + Instruction), Arizona State University

ประสบการณ์
                  ด้านการบริหาร

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการวิจัยการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์
 • ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ด้านการสอน

 • มีประสบการณ์ในการสอน 33 ปี
 • มีประสบการณ์การสอนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และปริญญาเอก

ด้านการวิจัย

 • มีผลงานวิจัยประมาณ 16 เรื่อง

ด้านการบริการสังคม

 • ให้คำปรึกษา เป็นกรรมการคณะทำงานต่าง ๆ
 • บรรยายและจัดการอบรมให้แก่หน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชนมา 28 ปี

ด้านนานาชาติ

 • ทำงานวิจัย เข้าร่วมประชุม จัดประชุม เป็นวิทยากร และเป็นบรรณาธิการวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ

ผลงานด้านการเขียน

 • ตำรา คู่มือครู หนังสือ ประมาณ 15 เล่ม
 • รายงานการวิจัยประมาณ 20 เล่ม
 • บทความในวารสารวิชาการต่าง ๆ กว่า 100 เรื่อง

เกียรติประวัติ

 • ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2521 และรางวัลผลงานวิจัยดี ปี พ.ศ. 2534
 • นักการประถมศึกษาดีเด่น ปี พ.ศ. 2527