ชีววิทยาปลา (พิมพ์ครั้งที่ 2)

โดย รศ.วิมล เหมะจันทร
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขนาด แปดหน้ายก    กระดาษปอนด์ 60 แกรม
จำนวน 318 หน้า     ราคา 300 บาท

หนังสือ ชีววิทยาปลา เหมาะสำหรับผู้อ่านทุกท่านที่สนใจและต้องการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับปลา โดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาที่กำลังเรียนวิชาชีววิทยาของปลา วิชาสรีรวิทยาของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและวิชาการเพาะเลี้ยงปลา เป็นหนังสือที่ผู้เขียนใช้ภาษาสำนวนที่เข้าใจง่าย และเนื้อหามีความละเอียดถูกต้องสมบูรณ์ โดยได้กล่าวถึงลักษณะรูปร่าง โครงสร้าง การทำงาน และสรีรวิทยาของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของปลา รวมถึงนิเวษวิทยา การกระจาย และอนุกรมวิธาน มีภาพประกอบมากกว่า 100 ภาพ