ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม (พิมพ์ครั้งที่ 3)

โดย รศ. ดร. สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขนาด แปดหน้ายก จำนวน 448 หน้า

ราคา 270.00 บาท

หนังสือเล่มนี้จะครอบคลุมทฤษฎี และแนวคิดหลัก ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเทคนิคการปรับพฤติกรรม ตลอดจนเทคนิคการปรับพฤติกรรมที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการลดความรู้สึกอย่างเป็นระบบ การฝึกการกล้าแสดงออก การจัด-การเงื่อนไขผลกรรม กระบวนการเสนอตัวแบบการปรับพฤติกรรมทางปัญญา และการควบคุมตนเอง เป็นต้น

เทคนิคการปรับพฤติกรรมต่าง ๆ ที่เสนอไว้ในหนังสือ ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรมนี้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์ถึงแนวความคิดพื้นฐาน ตลอดจนขั้นตอนในการดำเนินการ แนวทางในการนำไปใช้ งานวิจัย และข้อดีและข้อจำกัด หรือข้อควรระวัง ซึ่งจะทำให้ง่ายต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในแทบทุกสภาพการณ์ ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียน โรงพยาบาล คลินิก หรือในสภาพสังคมทั่ว ๆ ไป เหมาะกับผู้ที่สนใจในศาสตร์แห่งการปรับพฤติกรรมอย่างจริงจัง