ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

โดย รศ.ดร. อภิญญา รัตนมงคลมาศ

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขนาด สิบหกหน้ายกพิเศษ จำนวน 152 หน้า

ราคา 100.00 บาท

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เป็นภาษาไทยเล่มแรกซึ่ง รองศาสตราจารย์ ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร ได้กล่าวถึงไว้ว่า

ตำราเล่มนี้เป็นผลงานอันดีเลิศซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยทั่วไป และความขัดแย้งระหว่างประเทศ จุดเด่นของตำราเล่มนี้มีดังต่อไปนี้

    1. ผู้เขียนได้วิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบและอย่างครบวงจร โดยการสร้างกรอบความคิด อธิบายมโนทัศน์ว่าด้วยความขัดแย้งระหว่างประเทศ การศึกษาเชิงทฤษฎีว่าด้วยสาเหตุแห่งการขัดแย้งระหว่างประเทศ การศึกษาพัฒนาแห่งการขัดแย้งและการศึกษาวิธีการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขความขัดแย้ง ซึ่งในการวิเคราะห์ดังกล่าวผู้เขียนได้ใช้หนังสือ ตำรา และบทความที่ดีเป็นเอกสารอ้างอิงอย่างครบถ้วน
    2. ผู้เขียนได้สำรวจผลงานและทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างประเทศไว้อย่างมากมาย ตลอดจนได้อธิบายข้อดีข้อเสียของผลงานและทฤษฎีดังกล่าวในลักษณะที่ลึกซึ้งและเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในเรื่องนี้
    3. ผู้เขียนได้วิเคราะห์และอธิบายเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศ ในแนวทางและรูปแบบที่เป็นสหวิทยาการ ซึ่งในความคิดของข้าพเจ้าเป็นแนวทางรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการชี้ให้นิสิตนักศึกษาเห็นว่าแท้ที่จริงแล้ว เนื้อหาของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางด้านยุทธศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา