การสอนสุขศึกษา

โดย รศ. จินตนา สรายุทธพิทักษ์

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ (ฝ่ายมัธยม)

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขนาด สิบหกหน้ายกพิเศษ จำนวน 176 หน้า

ราคา 120.00 บาท

ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญยิ่งในการสอนสุขศึกษาอยู่ที่ทำอย่างไรจึงจะให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้หรือประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ปฏิบัติเพื่อก่อให้เกิดประโยขน์ต่อสุขภาพในชีวิตประจำวันมากที่สุด

หนังสือ การสอนสุขศึกษา เล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนสุขศึกษา ในแง่มุมต่าง ๆ ไว้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้สอนในการวางแผนงานให้การสอนสุขศึกษาบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ คือ ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพและมีสุขภาพดีในที่สุด