การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

โดย อ.ดร. นภเนตร ธรรมบวร

คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ขนาด สิบหกหน้ายกพิเศษ จำนวน 154 หน้า

ราคา 90.00 บาท

การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยถือเป็นงานหลักและเป็นหัวใจในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การที่ครูผู้สอนจะวางแผนการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลของการประเมินเป็นสำคัญ หนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมตลอดถึงอธิบายเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่ครูสามารถใช้ในการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น การสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึกเกี่ยวกับตัวเด็ก แฟ้มผลงานเด็ก การใช้แบบประเมินผลพัฒนาการ การเขียนบันทึก การทำสังคมมิติ และการใช้แบบทดสอบ นอกจากนั้นยังอธิบายถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้

ปกครองได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผล ผู้อ่านที่ประสงค์จะเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมตลอดถึงครูและนักการศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้

line2.gif (1330 bytes)