ดอกไม้ประดิษฐ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2)

โดย อ.สมพร ยิ่งเจริญ

คณะศิลปหัตถกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

ขนาด 8.2" x 11.3” จำนวน 200 หน้า

ราคา 440.00 บาท

ภายในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะได้รับความรู้ดังนี้

- การเลือกวัสดุ-อุปกรณ์ในการทำดอกไม้ประดิษฐ์
- การใช้เครื่องมือเครื่องรีดแต่ละชนิด
- การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้า
- การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษย่น
- การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา
- การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากเศษวัสดุ เช่น เกล็ดปลา เปลือกข้าวโพด
- การทำดอกไม้ประดิษฐ์จากแป้ง
ภายในเล่มจะมีภาพประกอบการปฏิบัติทุกขั้นตอน เป็นภาพสีตลอดเล่ม มีข้อเสนอแนะสำหรับครูผู้สอน และผู้ที่จะประกอบอาชีพในการทำดอกไม้ประดิษฐ์