คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้

 

    โดย      รองศาสตราจารย์สุษม ศุภนิตย์

                  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ขนาด สิบหกหน้ายกพิเศษ     กระดาษ ปอนด์ 60 แกรม

    จำนวน 195 หน้า                    ราคา 130  บาท

   บาร์โค้ด  9789741319473 

                         ผู้ศึกษาวิชากฎหมาย อาจเข้าใจว่ามูลหนี้จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ไม่มีความสำคัญ ทั้งแนวคำพิพากษาศาลฎีกาก็ไม่ปรากฏคดีที่เป็นบรรทัดฐานที่น่าสนใจมากนัก หนังสือเล่มนี้กลับแสดงให้เห็นว่า มูลหนี้จัดการงานนอกสั่งและลาภมิควรได้ เป็นมูลหนี้ที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้หยิบมาใช้ในคราวอับจน ถ้าเข้าใจถ่องแท้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง และช่วยบรรเทาความเสียหายก่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อคู่กรณี ซึ่งไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้มีสิทธิเรียกร้องในมูลหนี้ทางแพ่งอย่างใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นสัญญา หรือละเมิด

                          ผู้เขียนได้อธิบายบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะจัดการงานนอกสั่ง และลาภมิควรได้โดยอธิบายที่มาของบทบัญญัติเหล่านั้นไว้พร้อม โดยใช้ตัวบทภาษาอังกฤษที่แปลอย่างเป็นทางการแสดงไว้ทุกมาตราเพื่อการศึกษาเปรียบเทียบ และเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบที่มาของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน ์ในการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงขึ้นไปกว่าชั้นปริญญาตรี และอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจศาสตร์ทางกฎหมายทั่วไปด้วย