การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย

       โดย อาจารย์ ดร.นภเนตร  ธรรมบวร

       ขนาด สิบหกหน้ายกพิเศษ    กระดาษ ปอนด์ 60 แกรม

       จำนวน 153 หน้า                  ราคา 90 บาท

       เหมาะสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

       บาร์โค้ด 9789743468636          

                                การประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยถือเป็นงานหลักและเป็นหัวใจในการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การที่ครูผู้สอนจะวางแผนการเรียนการสอนได้เหมาะกับเด็กแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มนั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับผลของการประเมินเป็นสำคัญ หนังสือเล่มนี้ให้คำอธิบายพื้นฐานเกี่ยวกับความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย รวมตลอดถึงอธิบายเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ที่ครูสามารถใช้ในการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย เช่น การสังเกตพฤติกรรมเด็ก การสัมภาษณ์ การเขียนบันทึก การทำสังคมมิติ และการใช้แบบทดสอบ นอกจากนั้นยังอธิบายถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประเมินผล ผู้อ่านที่ประสงค์จะเรียนรู้เกี่ยวกับการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัยรวมตลอดถึงครูและนักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์จากหนังสือเล่มนี้ได้