หลักการบัญชีขั้นต้น 1 (พิมพ์ครั้งที่ 8)

    โดย      รองศาสตราจารย์เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์

                  อดีตอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ขนาด แปดหน้ายก                           กระดาษ ปอนด์ 60 แกรม

    จำนวน 524 หน้า                             ราคา 300  บาท

  บาร์โค้ด  9789741319503 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในสาขาบัญชีและสาขาบริหารธุรกิจทั้งใน มหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ตลอดจนวิทยาลัยเอกชนที่ตั้งขึ้นใหม่ ต้องศึกษาวิชาบัญชีคือ หลักการบัญชีขั้นต้น 1 และหลักการบัญชีขั้นต้น 2 ซึ่งเป็นวิชาบังคับของผู้เรียน ในสองสาขาดังกล่าว นอกจากนี้บุคคลที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจหรือที่เรียกว่าหลักสูตร M.B.A. ผู้เรียนส่วนใหญ่อาจจะจบปริญญาตรีในสาขาอื่น ไม่มีความรู้พื้นฐานทางการบัญชีสามารถศึกษาได้จาก หลักการบัญชีขั้นต้น 1 และ 2 นี้ได้ หนังสือสองเล่มนี้จะช่วยปูพื้นฐานให้ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้ที่สนใจ จะศึกษาวิชาการบัญชีขั้นต้นด้วยตนเองสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้

                        หนังสือ หลักการบัญชีขั้นต้น 1 เป็นหนังสือที่ผู้แต่งอธิบายถึงแนวความคิดพื้นฐานทางการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี การบันทึกรายการบัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีคู่ ตั้งแต่บันทึกรายการสมุดรายวันทั่วไปจนถึงงบการเงิน คือ ครบวงจรการบันทึกบัญชี ในการแต่งและเรียบเรียงตำราเล่มนี้ ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์จากการสอนวิชาหลักการบัญชีขั้นต้นนี้มาเป็นเวลา 27 ปี และประสบการณ์จากการทำงานทางด้านการบัญชีและการเงิน ตลอดจนประสบการณ์จากการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทำการตรวจสอบบัญชีธุรกิจมาใช้

                         ในการแต่งตำราสองเล่มนี้ โดยเฉพาะตัวอย่างที่ยกมาใช้บันทึกรายการทางบัญชี ในแต่ละบทพยายามยกให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ตั้งแต่ต้นจนครบวงจร อาศัยทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติมาผสมผสานกันเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างแท้จริง สมกับเป็นตำราระดับสถาบันอุดมศึกษาและนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้