พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ

 

    โดย      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มะลิฉัตร เอื้ออานันท์

                  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    ขนาด แปดหน้ายก      กระดาษ ปอนด์ 60 แกรม

    จำนวน 556 หน้า          ราคา 350  บาท

   บาร์โค้ด  9789741318865 

                พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ เล่มนี้รวบรวมคำศัพท์เฉพาะด้านศิลปะเป็นจำนวนมากจากแหล่งต่าง ๆ หลายแหล่ง และเรียบเรียงในรูปแบบมาตรฐานของพจนานุกรมอังกฤษ-ไทยทางภาษาศาสตร์ทั่วไป เพื่อให้ใช้สะดวกมากขึ้น ศัพท์ส่วนใหญ่ในพจนานุกรมนี้มาจากภาษาอังกฤษหรือเป็นศัพท์ในภาษาอื่น ที่ใช้กันในระบบศัพท์ศิลปะภาษาอังกฤษจนกลายเป็นศัพท์สามัญเข้าใจกันทั่วไปในแวดวงนี้ ศัพท์บางคำแม้จะ มีอยู่ในพจนานุกรมภาษาโดยทั่วไป แต่ทางด้านศิลปะอาจมีความหมายหรือใช้ในความหมายที่แตกต่างออกไป ซึ่งเป็นความหมายเฉพาะทาง

                    ศัพท์ศิลปะส่วนใหญ่เป็นชื่อหรือวัสดุที่เคยใช้ในอดีตและปัจจุบัน มีศัพท์เกี่ยวกับลัทธิต่าง ๆ ทางศิลปะและรายชื่อศิลปินหรือกลุ่มศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานในลัทธิหรือคตินิยมนั้น ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ศิลป์อย่างย่อ ๆ และกะทัดรัด รวบรวมศัพท์ศิลปะในหลายสาขา เน้นความสำคัญที่ศัพท์ทางจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และประยุกต์ศิลป์ เช่น ศิลปะตกแต่ง ออกแบบกราฟิก แต่ก็มีศัพท์ทางสถาปัตยกรรมซึ่งปรากฏอยู่ในตำราวิชาการ เอกสาร บทความ หรือแม้แต่หนังสือด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับศิลปะ

                     พจนานุกรมเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนและนักศึกษาตั้งแต่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับอุดมศึกษา รวมทั้งบรรดาครูอาจารย์ ผู้ทำงานแปลและสาธารณชนทั่วไปที่สนใจ หรือต้องการศึกษาหาข้อมูลด้านศิลปะ มีการอธิบายศัพท์ที่สั้นกระชับจับใจความได้อย่างรวดเร็ว