การบัญชี การเงิน 2

     

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กชกร เฉลิมกาญจนา                                   

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย                  

ขนาด แปดหน้ายก         กระดาษ ปอนด์ 60 แกรม                          

จำนวน 314 หน้า         ราคา 170 บาท                                       

บาร์โค้ด   9789741319022

          การบัญชีการเงิน 2 ประกอบด้วยเนื้อหา ดังนี้

  • งบการเงิน ความหมาย รายละเอียด และตัวอย่างงบการเงิน
  • เงินสดและการควบคุมภายใน การควบคุมภายในเกี่ยวกับเงินสดรับและจ่าย การจัดทำงบกระทบยอด เงินรองจ่าย
  • ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ ลักษณะและการบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
  • เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด ลักษณะและการบัญชีของหลักทรัพย์ประเภททุนและหลักทรัพย์ประเภทหนี้ในความต้องการของตลาด ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ที่ 40 ของสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย
  • สินค้าคงเหลือ ความหมายของสินค้าคงเหลือ วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ การบันทึกบัญชีของสินค้าคงเหลือ
  • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ความหมาย การคำนวณค่าเสื่อมราคาหลายวิธี การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าเสื่อมราคา การบันทึกรายการค่าซ่อมแซม ค่าปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสินทรัพย์
  • ทรัพยากรธรรมชาติและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ความหมาย ลักษณะและการบัญชีเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
  • หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินระยะยาว
  • ส่วนของผู้ถือหุ้น รายละเอียดเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นและการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้น
  • งบกระแสเงินสด ความหมาย วิธีการจัดทำงบกระแสเงินสดทั้งทางตรงและทางอ้อม ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 25